Recall.ai founders L to R_ Amanda Zhu and David Gu 400×240