Tomikia LeGrande

Tomikia LeGrande. Photo courtesy Virginia Commonwealth University